QUY TRÌNH XÉT NHẬN HỌC BỔNG

KHÓA HỌC NHẬN HỌC BỔNG

Học viên chọn khóa học dựa theo kỹ năng, sở thích cũng như nhu cầu doanh nghiệp để nhận học bổng

On the Job Training

Xét hồ sơ và phỏng vấn trực tiếp

Quản trị mang CCNA

Học bổng này chỉ xét hồ sơ

Khóa học Linux

Học bổng này chỉ xét hồ sơ

Khóa học Certified Ethical Hacking (CEH)

Học bổng này chỉ xét hồ sơ

Quản trị hệ thống Microsoft

Học bổng này chỉ xét hồ sơ

Ưu điểm khi bạn nhận học bổng toàn phần