Khóa học “Nền tảng Lập trình” giải quyết vấn đề Mất Căn bản, Mất Gốc cho sinh viên phần mềm và sinh viên chuyên ngành khác thuộc CNTT nhưng định hướng trở thành Lập trình viên.

Củng cố tư duy lập trình, cung cấp phương pháp để có thể giải bài toán lập trình theo bất kì ngôn ngữ nào.

Định hướng về lập trình, khơi gợi niềm cảm hứng lập trình, xóa bỏ cảm giác căng thẳng do bị mất căn bản.

Cơ hội vượt qua phỏng vấn của những doanh nghiệp phần mềm.

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

  1. Cảm hứng Lập trình và tạo thói quen Lập trình chuẩn.
  2. Phương pháp học bất kì ngôn ngữ lập trình nào.
  3. Kiểu dữ liệu, hằng, biến, phép toán, thư viện, định dạng nhập, xuất, lệnh điều khiển.
  4. Lập trình đơn thể và tổ chức mã nguồn.
  5. Thuật toán và Lập trình cài đặt, chiến lược Lập trình.
  6. Mảng, các kỹ thuật xử lý trên mảng.
  7. Các kỹ thuật xử lý Lặp.
  8. Nền tảng, chuyên sâu về lớp và đối tượng, Lập trình hướng đối tượng.
  9. Tổng quát hóa, đặc biệt hóa, đa hình.
  10. Kiểu dữ liệu trừu tượng và liên hệ giữa các lớp đối tượng.

Cảm nhận học viên