• Khi bạn đăng ký học khóa này sẽ nắm được vững chắc kiến thức nền tảng.
 • Có trợ giảng là Team Leader JAVA đang làm việc tại tập đoàn đa quốc gia hỗ trợ cho việc giảng dạy và giúp đỡ học viên được kịp thời.
 • Cầm tay chỉ việc lấy thực hành làm cốt lõi.
 • Đào tạo kĩ năng nâng cao như mô hình MVC, Spring Framework, giao diện lập trình JPA, Spring MVC và nhiều thứ khác.
 • Tài liệu được biên soạn độc quyền dựa theo yêu cầu và đáp ứng công nghệ JAVA 8 của doanh nghiệp.
 • Tiền đề để phát triển ngôn ngữ lập trình ngôn ngữ JAVA trên Mobile, JAVA Form, JAVA website.

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

Phần 1: JAVA căn bản
 • Tổng quan về Java
 • Cài đặt windows
 • Basic data type array
 • Class, Object (Number, Character, String)
 • Các cú pháp xử lý logic trong java (loop, if…else, try catch,…)
 • Collections (List, Set, Map). Generic
 • Giới thiệu một số API mới trong Java 8 như LocalDate, LocaleDateTime
 • Java I/O
 • Giới thiệu Exception
 • Giới thiệu về Lambda syntax
 • OOP in Java
Phần 2: MVC + Spring Framework + JPA + Spring MVC + Hibernate JPA + Thymeleaf + Jackson + RESTful
 • Tổng quan về J2EE
 • MVC là gì?
 • Giới thiệu về MySQL, JDBC và CRUD
 • Spring Framework
 • Spring MVC
Phần 3: Phát triển web application với Spring Framework theo chuẩn microservices
 • Tổng quan về Spring Boot
 • Spring AOP
 • Spring RESTful API
 • Spring Batch

HỌC BỔNG CHO HỌC VIÊN

GIẢNG VIÊN ĐÀO TẠO

Thầy NGÔ THÀNH PHÁT

Team Leader Moon Factory Vietnam


Hơn 8 năm kinh nghiệm triển khai các dự án phần mềm. Từng đảm nhiệm các vị trí Developer, Team Leader, PM, Division Manager

.

THƯ MỜI TUYỂN DỤNG

Hàng trăm học viên đã thành công! Bạn có muốn trở thành người kế tiếp?