• Nội dung chương trình được xây dựng dựa trên nhu cầu thực tế từ doanh nghiệp.
 • Được đào tạo bởi các Senior Manager đang làm việc ở các tập đoàn đa quốc gia.
 • Phương pháp đào tạo lý thuyết đi đôi với thực hành, phát triển dựa trên dự án thực tế.

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

Phần 1: Lập trình Javascript - React JS

Kiến thức căn bản

 • Căn bản về Javascript và ES6
 • Giới thiệu Node JS và NPM

Cài đặt

 • Cài đặt NodeJS và Git
 • Thiết lập bộ Tooling và Editor
 • Thử nghiệm React với create-react-app

Căn bản React

 • Giới thiệu JSX
 • Những thành phần (Components) và những hỗ trợ (Props) của React
 • Trạng tháng (State) và vòng đời (Lifecycle)
 • Kiểu (Style) trong React
 • Xử lý các sự kiện
 • Biện giải điều kiện (Conditional Rendering)
 • Danh sách (Lists) và Khoá (Keys)
 • Làm việc với Forms
 • Truyền thông giữa các thành phần
 • Tư duy trong React

Các thành phần nâng cao

 • Chuyên sâu về JSX
 • Kiểm tra kiểu với Proptypes
 • Những tham chiếu và DOM
 • Sự kết hợp (Reconciliation)
 • Ngữ cảnh (Context)
 • Cổng giao tiếp (Portals)
 • Biên độ lỗi (Error Boundaries)
 • Higher-Order Components
 • Tích hợp với các thư viện khác
 • Animation trong ReactJS

Hệ sinh thái của React (ecosystem)

 • Định tuyến với React-Router 4
 • Quản lý trạng thái với React Redux

Phát triển ứng dụng

 • Phát triển ứng dụng surge.sh
 • Phát triển ứng dụng gh-pages
 • Phát triển ứng dụng Now.sh

Thực hiện dự án có sự hướng dẫn của chuyên gia

Phần 2: Kỹ năng làm việc trong dự án

Chuẩn bị cho quản lý dự án

 • Công cụ giao tiếp (Communication Tool)
 • Phương thức làm việc (Working methodology)
 • Phương thức phát triển phần mềm (Software Development Method)
 • Lên lịch họp nhóm, cùng chuyên gia và khách hàng

Thu thập thông tin yêu cầu của dự án

Phần 3: Triển khai dự án

Lên mô hình sản phẩm và trình bày

Triển khai sản phẩm của dự án

Hoàn thiện sản phẩm

hàng trăm học viên đã thành công!

BẠN CÓ MUỐN TRỞ THÀNH NGƯỜI KẾ TIẾP?